DOTACJE UNIJNE

Styczeń 10, 2017

1.2 „SEKTOROWE PROGRAMY B+R” – „INNOCHEM”

Dotacje Unijne

kontakt@brandmax.pl

0

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Termin ogłoszenia: 10 stycznia 2017 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 marca 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 28 kwietnia 2017 r.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo

2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW). Szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określa Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Działania 1.2, dostępny na stronie IP.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@brandmax.pl

TEL: (89) 679 77 31

Comments are closed.