DOTACJE UNIJNE

Luty 7, 2017

PO IR 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Dotacje Unijne

kontakt@brandmax.pl

0

W RAMACH NINIEJSZEGO PROGRAMU PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE USŁUGI

Etap 1. Przygotowanie projektu.

1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji.
2. Doradztwo oraz weryfikacja załączników z punktu widzenia ich zgodności z Programem i Wnioskiem.
3. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania promesy kredytowej.
4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku.
5. Aktualizacja statusu złożonego Wniosku, obejmująca kontakty i redagowanie wyjaśnień kierowanych do instytucji mających wpływ na jego ocenę oraz uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej, w przypadku wezwania Zleceniodawcy do uzupełnienia.
6. Wykonanie niezbędnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucje rozpatrujące wniosek.

Etap 2. Obsługa oraz realizacja projektu.

Usługa obejmuje wsparcie realizacji projektu po jego zatwierdzeniu, aby zapewnić uzyskanie pełnego dofinansowania, w tym w szczególności pomoc we właściwym rozliczeniu projektu.

1. Doradztwo w zakresie wydatkowania środków publicznych (w tym stosowanie odpowiednich procedur przetargowych) oraz sprawozdawczości związanej z rozliczeniami dotacji w ramach Projektu.
2. Przygotowywanie wzorów pism o zmiany w projekcie oraz przygotowanie dokumentów do aneksowania umowy o dofinansowanie w przypadku, gdy dotychczasowa, zgromadzona przez Państwa dokumentacja i osiągnięte wskaźniki nie dają podstaw do prawidłowego rozliczenia projektu.
3. Przygotowanie raportów i sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych projektu.
4. Wnioskowanie o zaliczki, transze pośrednie i płatności końcowe.
5. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu i ich terminowego osiągania.
6. Monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem.
7. Prawidłowe opisywanie wszelkich dokumentów finansowych.
8. Przygotowanie dokumentacji projektu i wnioskodawcy do kontroli pośrednich i końcowej.
9. Weryfikację pod kątem rachunkowym, merytorycznym i formalnym dokumentów zakupowych i zawieranych umów. Doradztwo w zakresie promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
10. Doradztwo w kwestii treści umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami

 

PODDZIAŁANIE 3.2.2 „KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE” PO IR

Prosimy zapoznać się z poniższą prezentacją.

>> PREZENTACJA PROGRAMU 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (PDF) <<<

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 lutego 2017 r.
zakończenie naboru wniosków: 06 kwietnia 2017 r.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 000 000 zł.

 

Maksymalna intensywność wsparcia może wynieść nawet 70% ( w zależności od miejsca realizacji inwestycji projektu – >>> mapa wsparcia <<<).

Dla kogo?
Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co?
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wydatki kwalifikowane
Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków
8 trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

UWAGA: Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Brand Max Sp. z o.o.

E-MAIL: kontakt@brandmax.pl

TEL: (89) 679 77 31, 530 20 68 58

Comments are closed.