DOTACJE UNIJNE

Styczeń 10, 2017

DZIAŁANIA 1.1 „PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW”, PODDZIAŁANIA 1.1.1 „BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA.”

Dotacje Unijne

kontakt@brandmax.pl

0

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków: od dnia 1 marca 2017 do 30 czerwca 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 1 września do 30 grudnia 2016 r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Poziom i wartość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu
wynosi:
1) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
2) 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
– 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
– 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
– 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
1.Dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
– 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
2.Dla średniego przedsiębiorcy:
– 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

E-MAIL: kontakt@brandmax.pl

TEL: (89) 679 77 31

Comments are closed.