DOTACJE UNIJNE

Luty 6, 2017

GO TO BRAND (CHARAKTER BRANŻOWY)

Dotacje Unijne

kontakt@brandmax.pl

0

W RAMACH NINIEJSZEGO PROGRAMU PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE USŁUGI

Etap 1. Przygotowanie projektu.

1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji.
2. Doradztwo oraz weryfikacja załączników z punktu widzenia ich zgodności z Programem i Wnioskiem.
3. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania promesy kredytowej.
4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku.
5. Aktualizacja statusu złożonego Wniosku, obejmująca kontakty i redagowanie wyjaśnień kierowanych do instytucji mających wpływ na jego ocenę oraz uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej, w przypadku wezwania Zleceniodawcy do uzupełnienia.
6. Wykonanie niezbędnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucje rozpatrujące wniosek.

Etap 2. Obsługa oraz realizacja projektu.

Usługa obejmuje wsparcie realizacji projektu po jego zatwierdzeniu, aby zapewnić uzyskanie pełnego dofinansowania, w tym w szczególności pomoc we właściwym rozliczeniu projektu.

1. Doradztwo w zakresie wydatkowania środków publicznych (w tym stosowanie odpowiednich procedur przetargowych) oraz sprawozdawczości związanej z rozliczeniami dotacji w ramach Projektu.
2. Przygotowywanie wzorów pism o zmiany w projekcie oraz przygotowanie dokumentów do aneksowania umowy o dofinansowanie w przypadku, gdy dotychczasowa, zgromadzona przez Państwa dokumentacja i osiągnięte wskaźniki nie dają podstaw do prawidłowego rozliczenia projektu.
3. Przygotowanie raportów i sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych projektu.
4. Wnioskowanie o zaliczki, transze pośrednie i płatności końcowe.
5. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu i ich terminowego osiągania.
6. Monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem.
7. Prawidłowe opisywanie wszelkich dokumentów finansowych.
8. Przygotowanie dokumentacji projektu i wnioskodawcy do kontroli pośrednich i końcowej.
9. Weryfikację pod kątem rachunkowym, merytorycznym i formalnym dokumentów zakupowych i zawieranych umów. Doradztwo w zakresie promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
10. Doradztwo w kwestii treści umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami

 

PODDZIAŁANIE 3.3.3 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ „WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND”

Nabór wniosków: od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Cel Poddziałania

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP, do których należy w szczególności udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Ogólne założenia:
– Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013: działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG;
– Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
– Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu;
– Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze;
– Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności (PKD) określonych w wybranym we wniosku o dofinansowanie branżowym programie promocji, o ile dla danego programu określono wykaz rodzajów działalności gospodarczej, do których skierowany jest dany branżowy program promocji. Zakres rzeczowy projektu musi dotyczyć rodzaju i zakresu działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz zostać zrealizowany zgodnie z terminami wynikającymi z danego branżowego programu promocji. Ponadto musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskaza ej w danym branżowym programie promocji.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Program Go To Brand daje nam cztery możliwe konfiguracje, które mają wpływa na wartość projektu:

Opcja 1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 500 000 zł;

Opcja 2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 000 000 zł;

Opcja 3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę branżowego programu promocji – 1 000 000 zł;

Opcja 4) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

– koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
– koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
– koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
– koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
– koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
– koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
– koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
– koszty reklamy w mediach targowych;
– koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
– koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
– koszty informacyjno-promocyjne projektu;
– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:

SPRZĘT MEDYCZNY – link do programu (PKD oraz lista targów)

KOSMETYKI –  link do programu (PKD oraz lista targów)

IT/ICT – link do programu (PKD oraz lista targów)

JACHTY I ŁODZIE; Szczegóły –  link do programu (PKD oraz lista targów)

MEBLE –  link do programu (PKD oraz lista targów)

POLSKIE SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE, ZMIANA Z DNIA 16 MAJA 2016 R. DO BPP POLSKICH SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH;  –  link do programu (PKD oraz lista targów)

USŁUGI PROZDROWOTNE –  link do programu (PKD oraz lista targów)

MASZYNY I URZĄDZENIA – link do programu (PKD oraz lista targów)

BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI –  link do programu (PKD oraz lista targów)

MODA POLSKA –  link do programu (PKD oraz lista targów)

BUDOWY I WYKAŃCZANIA BUDOWLI –  link do programu (PKD oraz lista targów)

CZĘŚCI SAMOCHODOWE I LOTNICZE –  link do programu (PKD oraz lista targów)

 

Programy promocji o charakterze ogólnym są następujące:

Algieria – link

Indie – link

Iran – link

Meksyk – link

Wietnam – link

 

UWAGA:

Z pomocy de minimis mogą skorzystać jedynie te podmioty, które posiadają wolny limit kwotowy do wykorzystania

 

KONTAKT:

E-MAIL: kontakt@brandmax.pl

TEL: (89) 679 77 31, 530 20 68 58

Comments are closed.